Nr licencji:  |ID: 6249

.

Numer licencji:
Tel. do agenta prow.:
Lokalizacja:
Powierzchnia działki:
Media: gaz , kanalizacja , prąd , woda 
Cena:  zł 

na sprzedaż działka w centrum Leszna - okolice PKP/ul. Przemysłowa - zabudowana budynkiem dawnej stolarni o powierzchni ok 600m2 - w trakcie przygotowań do rozbiórki na koszt Sprzedającego lub przebudowy i modernizacji przez Kupującego. w sąsiedztwie hala produkcyjna, budynki biurowe, usługi.

obowiązuje plan miejscowy:

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

 

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U/P:

1. przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2. zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej – 2500,0 m2;

3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszące – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parking,

2) ustala się zakaz lokalizowania budynków gospodarczych i garażowych,

3) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki budowlanej,

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki budowlanej,

5) wysokość zabudowy – maks. 12,0 m,

6) geometria dachów – dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych;  

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla budynków oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §8;

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §14.

 

§14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym - drogi publiczne: główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe określone na rysunku planu odpowiednio symbolami KDg, KDz, KDl i KDd;

2. dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się zachowanie istniejących i realizację nowych dróg wewnętrznych;

3. wszystkie tereny w granicach planu będą obsługiwane komunikacyjnie z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2;

4. dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru zezwala się na realizację innych niż wyznaczone w planie dróg wewnętrznych, w ramach zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających oraz zachowanie odległości zabudowy min. 5,0 m od pasa drogowego drogi wewnętrznej;

5. na terenach publicznych ciągów pieszych oraz placów publicznych dopuszcza się incydentalny ruch kołowy związany z obsługą obiektów usługowych oraz wjazdem samochodów dostawczych i uprzywilejowanych;

6. kierunki rozwoju dróg rowerowych określono na rysunku planu;

7. w zakresie liczby miejsc postojowych:

1) w obrębie poszczególnych terenów dla nowych inwestycji realizowanych od podstaw na działkach dotychczas wolnych od zabudowy należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – min. 1 stanowisko dla każdego budynku w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach,

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – min. 1 stanowisko dla każdego lokalu mieszkalnego, wliczając miejsca postojowe w garażach,

c) dla obiektów i lokali usługowych, obiektów obsługi komunikacji samochodowej – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem §14 ust. 7 pkt 1 lit. k,

d) dla obiektów usług publicznych i usług oświaty – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem §14 ust. 7 pkt 1 lit. k,

e) dla obiektów handlowych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 20,0 m2 powierzchni sprzedaży,

f) dla obiektów produkcyjnych – min. 1 stanowisko na 5 zatrudnionych,

g) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 35,0 m2 powierzchni sprzedaży,

h) dla obiektów usług sakralnych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 200,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem §14 ust. 7 pkt 1 lit. k,

i) dla budynku Ratusza na terenie jednostki 87Pm/U – min. 2 miejsca postojowe,

j) dla terenu oznaczonego symbolem 9ZP – min. 5 miejsc postojowych dla obsługi dopuszczalnych obiektów towarzyszących,

k) powierzchnie użytkowe, o których mowa w §14 ust. 7 pkt 1 lit. c, d, h, dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U) oraz mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (MW/U) w przypadku braku technicznych możliwości zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się realizację nowych inwestycji, dla których miejsca postojowe zostaną zlokalizowane poza granicami działki, w szczególności w ramach wydzielonych parkingów publicznych, miejsc postojowych w pasach drogowych lub miejsc postojowych zlokalizowanych na innych terenach, na podstawie stosownych umów z dysponentem tych miejsc;

3) dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów podziemnych;

8. ustala się wykonanie pełnego uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury technicznej oraz podłączenia do niej terenu objętego planem, na warunkach określonych z zarządcą sieci;

9. dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy, na warunkach określonych z zarządcą sieci;

10. należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i uzbrojenia technicznego;

11. nowo projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenie dróg publicznych i wewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach również na terenach o innym przeznaczeniu, na warunkach eksploatacji ustalonych z zarządcą sieci;

12. obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej należy realizować z sieci zlokalizowanych w przyległych ulicach, w szczególności na zasadach określonych w Rozdziale 2;

13. istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z zainwestowaniem możliwym do realizacji na podstawie niniejszego planu należy przełożyć; zaleca się docelowo, o ile to możliwe, przełożenie sieci biegnących po terenach niepublicznych na tereny publiczne (pasy drogowe);

14. kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z programami inwestycyjnymi poszczególnych gestorów sieci;

15. zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą terenu objętego planem;

16. zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych odbywać się będzie docelowo z istniejącej i projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

17. dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, na warunkach określonych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) odprowadzenie ścieków z obiektów usługowych oraz produkcyjnych może nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności  podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów na terenie należącym do inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci,

3) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków;

18. ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w razie braku możliwości przyłączenia do sieci dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; gospodarkę wodami opadowymi lub roztopowymi należy prowadzić zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym „Programem zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”;

19. na terenie drogi oznaczonej symbolem 98KDd (ul. Towarowa – Tama Kolejowa) należy zapewnić rezerwę terenu pod realizację kolektora deszczowego Ø1200;

20. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunikacji kołowej, placów manewrowych i innych terenów określonych obowiązującymi przepisami może nastąpić do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej lub do gruntu po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci;

21. dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowę istniejących linii napowietrznych (preferowana przebudowa na linie kablowe podziemne) lub kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

22. dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się powiązanie terenu objętego planem z miejskim systemem sieci cieplnej lub wykorzystanie indywidualnych sposobów ogrzewania, z zastrzeżeniem §7 ust. 5;

23. dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci gazowej, w tym adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci gazowej;

24. ustala się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

25. w przypadku konieczności naruszenia systemu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie kompensacyjne zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Powrót